Varför Fuga

Fuga bedriver arbetsinriktad daglig verksamhet med inriktning på Park och trädgård, Snickeri, Montering, Ateljé och Arbetspraktik. Verksamheten är valbar för personer som bor i Järfälla Kommun, Sollentuna Kommun samt Stockholms Stad och fått insatsen daglig verksamhet beviljad enligt LSS § 9:10

Verksamheten grundar sig i de tre begreppen självständighet, arbetsinnehåll och individuellt anpassade stödinsatser vilka tillsammans skapar förutsättningar för meningsfull sysselsättning inom ramen för daglig verksamhet.

Det pedagogiska förhållningssättet hos Fuga utgår från grundprinciperna inom TEACCH, med tydliggörande pedagogik som verktyg i stöd och anpassning. Pedagogiken innebär att vi utifrån observationer och bedömningar anpassar aktiviteter, arbetsuppgifter och miljö utifrån individuella behov. Fokus ligger på individens styrkor, intressen och behov. Vi vill ta till vara och stärka de förmågor som finns och stötta när förmågan sviktar.

Inom Fuga arbetar vi också med alternativ kommunikation i form av text, bilder och TSS (Tecken Som Stöd) som ett komplement för de personer som av olika anledningar har en bristande kommunikativ förmåga.

En gång i månaden håller vi arbetsråd på Fuga. Arbetsråden är en del i arbetet med att tillvarata varje individs rätt till inflytande och medbestämmande på den egna arbetsplatsen. På arbetsråden hanteras frågor som rör fysisk och psykosocial arbetsmiljö, arbetsinnehåll, tillgänglighet och trivsel.

Inom Fuga tror vi på ett livslångt lärande och vi vill skapa en verksamhet där varje individ ges möjlighet att lyckas och förutsättningar att växa.